Opplæringsmidlane skal bidra til at kvar enkelt arbeidstakar til ei kvar tid har dei naudsynte kunnskapar, ferdigheiter og haldningar, og brukar dei i sitt arbeid med å nå dei fastsette mål for kommunen. 

Les meir om retningsliner for opplæringsplan her på intranett: https://intranett.nissedal.kommune.no/retningsliner-for-opplaeringsplan.6263334-512782.html

Sak om opplæringsmidlar skal behandlast i AMU, og einingsleiarane har frist til 10.03.2021 med å levere framlegg til bruk av opplæringsmidlar til personalkonsulenten. 

Ta kontakt med leiaren din om dette er noko for deg.