I tillegg til arkivoppgåver, jobbar Hildegunn også som næringskonsulent, inntil stillinga blir lyst ut på nytt. Utlysinga vil skje i nær framtid.

Det har vore ein prosess med fordeling av arbeidsoppgåver, mellom anna knytt til personal, og foreløpig vil fordelinga sjå slik ut:

Personalkonsulentstillinga til Anne inneber oppgåver som:

 • Systemansvarleg for Compilo
 • Ressursperson innan området HMS/personal
 • Koordinering av dei 2 lærlingplassane i kommunen – kontakt med OKOS
 • Gåvereglement, inkl. oversikt på 25-års jubilantar
 • Sakshandsaming opplæringsmidlar
 • Oversikt på verneombud og vernerundar
 • Handsaming av frikjøp for tillitsvalte (fast og enkeltsøknader)
 • Utlysing av stillingar
 • Valmedarbeidar


Stillinga til Katrin har også blitt endra, og ho vil nå, i tillegg til lønsoppgåver, ha desse oppgåvene:

 • Startlån
 • Utarbeiding av arbeidsavtaler for heile kommunen
 • Ansiennitetsberekning
 • Heimelsregister