Eitt av desse går på arbeidsreiser.

Kriseleiinga konkluderte på punktet «arbeidsreiser» at alle tenestereiser frå no av og ut året må erstattast av andre møteformer. Dette gjeld for alle tilsette.

Heilt naudsynte tenestereiser må avklarast med meg.

Dette forbodet gjeld altså reiser i tenesta for å ha møter utafor eigen kommune. Interne møter vert ikkje råka. Slike møter kan gjennomførast etter gjeldande smittevernreglar.


Med helsing
Sverre Sæter
rådmann